Call us : 02-699-6698, 02-699-6643 // Email us : innovation_team@truecorp.co.th

เครื่องบินรดน้ำแปลงเกษตรไร้สายอัจฉริยะแบบอัตโนมัติ

ผลงานจาก ประเภท INNO TREE ปี 2557

เครื่องบินรดน้ำแปลงเกษตรไร้สายอัจฉริยะแบบอัตโนมัติ

Team

  ในปัจจุบันเครื่องบินรดน้ำนั้น มักจะถูกใช้กับไร่นาขนาดใหญ่ โดยใช้เครื่องบินบังคับขนาดใหญ่ในการทำงาน ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยหันมาปลูกพืชผักเป็นแปลงเกษตรขนาดย่อม ซึ่งอาจมีพื้นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับหนึ่งไร่ ซึ่งหากจะนำเครื่องบินขนาดใหญ่มาใช้งานเหมือนที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นจะเป็นการสิ้นเปลือง และไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา เครื่องบินรดน้ำในปัจจุบันมีขนาดใหญ่ ไม่เหมาะกับแปลงผักขนาดย่อม อีกทั้งเครื่องบินรดน้ำในปัจจุบัน ทำงานตามคำสั่งเพียงบินไปรดน้ำตามเวลาที่กำหนดเท่านั้น ผู้ประดิษฐ์จึงคิดค้นและพัฒนาเครื่องบินรดน้ำแปลงเกษตรขนาดเล็ก ใช้เงินลงทุนที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับเครื่องบินรดน้ำในปัจจุบัน สามารถทำงานได้แบบอัตโนมัติกล่าวคือ สามารถตรวจสอบความชื้นในอากาศ อุณหภูมิในขณะนั้น แล้วสามารถตัดสินใจเองได้ว่าควรจะรดน้ำดีหรือไม่ อีกทั้งยังตอบโจทย์แปลงเกษตรขนาดเล็กภายในครัวเรื่อง ที่เจ้าของแปลงไม่มีเวลารดน้ำ หรือต้องออกไปทำงานในเวลากลางวัน หรือต้องเดินทางบ่อยได้

Scroll to Top