Call us : 02-699-6698, 02-699-6643 // Email us : innovation_team@truecorp.co.th

พลาสมาไอน้ำ

ผลงานจาก ประเภท INNO TREE ปี 2557

พลาสมาไอน้ำ

Team

ผศ.โกศิน สวนานนท์

พิเชษฐ์ โอสนานนท์

พิเนตร พัววรานุเคราะห์

กนกวรรณ เรืองศิริ

การประดิษฐ์คิดค้นเครื่องปฏิกรณ์ เปลวเพลิงพลาสม่า พลังงานน้ำ – ไฟฟ้า ความประสงค์ที่จำเป็นต้องใช้พลังงานทดแทน อันเนื่องมาจาก น้ำมัน ถ่านหิน มีปริมาณลดลงเรื่อยๆ และมีแนวโน้มหมดไปในไม่นาน พลังงานทดแทนที่ได้จากน้ำเป็นพลังงานหมุนเวียนที่ใช้ได้หลายๆ ด้าน ลดต้นทุนการผลิตรักษาสิ่งแวดล้อมลดมลพิษ บรรเทาปัญหาการเพิ่มสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์
พลังงานเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดต้นทุนการผลิต รวมทั้งยังเป็นพื้นฐานความต้องการของประชาชน มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นมาและรวดเร็ว นโยบายเร่งนำพลังงานทดแทนที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีปริมาณพอต่อความต้องการจึงเป็นที่มาของการประดิษฐ์เครื่องปฏิกรณ์เปลวเพลิงพลาสม่า พลังงานประสม ระหว่างน้ำ – ไฟฟ้า

 พลาสมาช่วยให้เกิดอุณหภูมิสูง ลดมลพิษ โดยใช้พลังงานหมุนเวียนร่วมกับพลังงานไฟฟ้า

Scroll to Top