Call us : 02-699-6698, 02-699-6643 // Email us : innovation_team@truecorp.co.th

ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม (Zinc field test kit)

ผลงานจาก ประเภท INNO TREE ปี 2557

ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม (Zinc field test kit)

Team

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร

รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา

รองศาสตราจารย์ ดร.ปณต ถาวรังกูร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ เที่ยงจรรยา

การทดสอบสังกะสีภาคสนามเช่น ในน้ำยางพารา ในดิน และในปุ๋ย มีความสำคัญและจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่องเนื่องจากปริมาณของสังกะสีจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร ตัวอย่างในภาคอุตสาหกรรม หากในน้ำยางมีสังกะสีมากเกินไปจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพและการผลิตยาง เช่น การผลิตจุกนมยาง และถุงมือยาง เป็นต้น เนื่องจากจะทำให้น้ำยางหนืด และจะเกิดครีมแข็งขณะให้ความร้อนในกระบวนการขึ้นรูป ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน และอาจจะต้องยกเลิกการผลิต สร้างความสูญเสียให้การอุตสาหกรรมยาง ดังนั้นการทดสอบสังกะสีในน้ำยางภาคสนามจึงมีความสำคัญต่อโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อนำไปใช้พิจารณาหรือดำเนินการปรับความเข้มข้นของสังกะสีในน้ำยางก่อนส่งเข้ากระบวนการผลิต ขณะที่ในภาคการเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่เพาะปลูกพืชที่ไวต่อภาวะขาดธาตุสังกะสี เช่น ข้าว ข้าวสาลี ข้าวโพด ถั่ว ชา กาแฟ เป็นต้น หากพืชได้รับสังกะสีในปริมาณที่ไม่เพียงพอจะทำให้ระบบชีวเคมีถูกทำลาย ส่งผลให้เติบโตได้ไม่สมบูรณ์ ผลผลิตต่ำ คุณภาพไม่ดี เป็นโรคได้ง่าย เนื่องจากเกษตรกรมักจะปลูกพืชเชิงเดี่ยว ปลูกในพื้นที่เดิมซ้ำๆ เมื่อนานวันเข้า พืชเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์ ผลผลิตต่ำ ในกรณีรุนแรงจะแคระแกร็น สุดท้ายจะแก้ปัญหาด้วยการเร่งใส่ปุ๋ยโดยไม่รู้ว่าดินขาดธาตุสังกะสี ดังนั้นหากสามารถวัดหรือทราบค่าปริมาณสังกะสีได้ก่อนก็จะช่วยลดขั้นตอนและลดความสูญเสียได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้ทำให้พบว่าการทดสอบสังกะสีในดินภาคสนามจึงมีความสำคัญและจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรสามารถติดตามสภาวะของธาตุสังกะสีในดิน ลดต้นทุนจากการใช้ปุ๋ย และทำให้ปุ๋ยที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในกรณีที่ดินขาดธาตุสังกะสีเกษตรกรจะใช้ปุ๋ยที่มีส่วนผสมของธาตุสังกะสีหรือปุ๋ยสังกะสี (ซิงก์ซัลเฟต) และเนื่องจากราคาปุ๋ยมีการปรับตัวสูงขึ้นทำให้มีการผลิตและการจำหน่ายปุ๋ยปลอมเพิ่มขึ้น (ปุ๋ยปลอมคือปุ๋ยที่มีปริมาณธาตุอาหารพืชไม่ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณที่ระบุไว้บนฉลากสินค้า) ดังนั้นการทดสอบสังกะสีในปุ๋ยจึงมีความสำคัญต่อเกษตรกรเพื่อใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อ และต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบปุ๋ยปลอมเพื่อใช้ในการเฝ้าระวัง และจับคุมผู้กระทำผิด
คณะผู้วิจัยได้ประดิษฐ์ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามที่ใช้งานง่ายทั้งในและนอกสถานที่ สะดวกในการพกพา ได้ผลรวดเร็ว ใช้สารเคมีน้อย ราคาถูก ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ และสามารถทดสอบสังกะสีเชิงคุณภาพที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ ได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบสังกะสีในน้ำยางพารา ในดิน และในปุ๋ย และเพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามที่ประดิษฐ์ขึ้นผู้วิจัยได้ทดสอบชุดทดสอบดังกล่าวในตัวอย่างน้ำยางพารา ดิน และปุ๋ย และเปรียบเทียบผลการทดสอบที่ได้กับเทคนิคมาตรฐานอินดักทีฟรี่คัฟเปิลพลาสมาออพติคัลอีมิสชั่นสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ (Inductively Coupled Plasma–Optical Emission Spectrometer, ICP-OES)

 

Scroll to Top