Call us : 02-699-6698, 02-699-6643 // Email us : innovation_team@truecorp.co.th

ผลงานที่ผ่านมา

ผลงานที่ผ่านเข้ารอบการคัดเลือกในประเภท INNO TREE ปี 2555

ผลงานที่ผ่านเข้ารอบการคัดเลือกในประเภท INNO TREE ปี 2555

# ชื่อทีม : (Team name) ดูรายละเอียดผลงาน
1 DeepScan:Real-time Cancer Detector
INNO TREE ปี 2555
2 Power add on for Manual Wheelchair
INNO TREE ปี 2555
3 SenzE : อุปกรณ์ช่วยสื่อสารผ่านทางสายตา สำหรับผู้ป่วยอัมพาต
INNO TREE ปี 2555
4 มีดผ่าตัดนิ้วล็อคแบบเจาะผ่านผิวหนัง
INNO TREE ปี 2555
5 เคริ่องปอกฉนวนสายไฟฟ้าแรงสูง
INNO TREE ปี 2555
6 เครื่องมือถ่างแผลผ่าตัดมะเร็งเต้านมและการผ่าตัดอื่น ๆ
INNO TREE ปี 2555
7 เส้นด้ายและผ้าทอผสมใยนุ่น
INNO TREE ปี 2555
Scroll to Top