Call us : 02-699-6698, 02-699-6643 // Email us : innovation_team@truecorp.co.th

ผลงานที่ผ่านมา

รวบรวมผลงานที่ส่งเข้ามาประกวดทั้งหมด

รวบรวมผลงานที่ส่งเข้ามาประกวดทั้งหมด

# ชื่อทีม : (Team name) ดูรายละเอียดผลงาน
1 AutoMODS : ระบบการตรวจหาเชื้อวัณโรคและทดสอบความไวต่อยา
INNO TREE ปี 2557
2 ART GO GREEN
INNO TREE ปี 2557
3 เครื่องบินรดน้ำแปลงเกษตรไร้สายอัจฉริยะแบบอัตโนมัติ
INNO TREE ปี 2557
4 อุปกรณ์ฆ่าเชื้อช้อน-ส้อม สำหรับศูนย์อาหารด้วยอัลตราไวโอเลต Vioteche
INNO TREE ปี 2557
5 ไหมขัดฟันไทยประดิษฐ์
INNO TREE ปี 2557
6 กับดักจิ้งจก
INNO TREE ปี 2557
7 Foot care รองเท้า ป้องกันแผลเบาหวาน
INNO TREE ปี 2557
8 Silica aerogel – the material for the future (ซิลิกาแอโรเจล – วัสดุสําหรับอนาคต)
INNO TREE ปี 2557
9 ใบมีดตัดหญ้ามหัศจรรย์
INNO TREE ปี 2557
10 Chiang Mai:Back to the future
INNO TREE ปี 2557
11 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถั่งเช่าทิเบต
INNO TREE ปี 2557
12 ไจโรโรลเลอร์เพื่อการฟื้นฟูกล้ามเนื้อมือและแขน
INNO TREE ปี 2557
13 พลาสมาไอน้ำ
INNO TREE ปี 2557
14 ซีเมนต์โปร่งแสง (Translucent Cement)
INNO TREE ปี 2557
15 ควายบังคับ
INNO TREE ปี 2557
16 เครื่องผ่าเมล็ดตาล
INNO TREE ปี 2557
17 PUSH DOWN
INNO TREE ปี 2557
18 หุ่นยนต์สำรวจความคิดเห็น
INNO TREE ปี 2557
19 เครื่องต้นแบบอุปกรณ์ช่วยฝึกการยืนสำหรับเด็กที่มีพัฒนาการช้า
INNO TREE ปี 2557
20 ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม (Zinc field test kit)
INNO TREE ปี 2557
Scroll to Top