Call us : 02-699-6698, 02-699-6643 // Email us : innovation_team@truecorp.co.th

ทรู ประกาศความร่วมมือ 7 สถาบันการศึกษา

ทรู ประกาศความร่วมมือ 7 สถาบันการศึกษา

ทรู ประกาศความร่วมมือ 7 สถาบันการศึกษาชั้นนำเปิด “ทรู แล็บ” พัฒนานวัตกรรมตอบโจทย์ภาคธุรกิจและมอบทุนวิจัยผ่าน ทรู แล็บ คอนเทสต์ พร้อมเนรมิตศูนย์ทรู แล็บ ในพื้นที่ 7 มหาวิทยาลัยนำร่อง

 ทรู ประกาศความร่วมมือ 7 สถาบันการศึกษา

26 มิถุนายน 2556 บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยทรู อินโนเวชั่น เปิดตัวโครงการ “ทรู แล็บ” นำร่องจับมือสถาบันการศึกษา 7 แห่งของประเทศไทย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศความร่วมมือด้านพัฒนานวัตกรรม จัดสรรงบประมาณกว่า 73 ล้านบาท ส่งเสริมงานวิจัยภาคการศึกษา เชื่อมโยงผลงานนวัตกรรมยุคใหม่ ตอบโจทย์ภาคธุรกิจ ทั้งจัดตั้งศูนย์ทรูแล็บในพื้นที่ 7 มหาวิทยาลัย พร้อมวางเทคโนโลยีสื่อสารเอื้อประโยชน์ให้นักศึกษาและบุคลากรใช้เป็นพื้นที่เรียนรู้ ค้นคว้าวิจัย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมตั้งทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และโอกาสศึกษาดูงานต่างประเทศแก่นิสิต นักศึกษา และคณาจารย์ของ 7 มหาวิทยาลัย

Scroll to Top