Call us : 02-699-6698, 02-699-6643 // Email us : innovation_team@truecorp.co.th

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับ Gift Voucher True Coffee จากโครงการ True Innovation Awards 2014 for True.

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับ Gift Voucher True Coffee จากโครงการ True Innovation Awards 2014 for True.

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับ Gift Voucher True Coffee จากโครงการ True Innovation Awards 2014 for True.

 หน่วยงาน Innovation Center ขอขอบคุณ เพื่อนพนักงานทรูทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความสนใจส่งผลงานนวัตกรรมเข้าประกวดในโครงการ True Innovation Awards 2014 for True. เป็ นจำนวนมาก และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ส่งผลงานนวัตกรรม 100 ผลงานแรก ที่ได้รับรางวัล Gift Voucher จาก true coffee มูลค่า 100 บาท โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

 
1. คุณวิภาพร แต่งประกอบ 28. คุณพีรเวท ถินขาว 55. คุณพีรภูมิ ปัญญาศิริ 82. คุณมังกร ปิยมาตย์
2. คุณวิริยา ศรีวราคม 29. คุณวิชัย กิจจารสมบัติ 56. คุณทศพล โชติมโนธรรม 83. คุณณัฐเทพ แก้วสีนวลอ่อน
3. คุณมนตรี มั่นคง 30. คุณรวิภา ไกรทิพยสุนทร 57. คุณดวงเดือน วิจิตรธรรมรส 84. คุณทักษิณ พลับจ่าง
4. คุณกิตติกร มณีคงฤทธิ์ 31. คุณธนวัฒน์ ยกยิ่ง 58. คุณนาคะชิน วิบูลย์ประสงค์ 85. คุณสุปรียา ตั้งวิญญู
5. คุณวิษณรินทร์ วังปีติ 32. คุณวชิรพงศ์ เกษจินดาธนวัจน์ 59. คุณพงค์ฤทธิ์ สุวรรณกาศ 86. คุณราวิน ประยูรหงษ์
6. คุณวิโรฒ สิริภูวดล 33. คุณนฤพนธ์ ศิริมาศรังษี 60. คุณรุ่งระพี สุภัทรกุล 87. คุณทัฬห์ ธรรมสระ
7. คุณธิติรัท บุตรแก้ว 34. คุณชุติมา ตั้งวิเทศจิต 61. คุณสุธาวุฒิ วงษ์คำ 88. คุณสิริวัฒน์ เต็กอวยพร
8. คุณสันต์ติ คงวิริยะกิจ 35. คุณวิทยา วิทย์ปฐมวงศ์ 62. คุณกรวิชญ์ พัววรานุเคราะห์ 89. คุณณัฐดนย์ ออวัฒนา
9. คุณนิติเทพ ช้อยเครือ 36. คุณรมย์ธีรา สารา 63. คุณฉัตรชัย วงศ์ชนะภัย 90. คุณสาโรช ใบนำโชค
10. คุณลักษณาภรณ์ นนทะแสน 37. คุณวรวิทย์ มินสาคร 64. คุณนลิน นครวิลัย 91. คุณมัลลิกา สมานวงศ์
11. คุณศุภวิทย์ รัตนมณีพันธ์ 38. คุณชำนาญ ปัญญาวชิโรกุล 65. คุณสายสุนีย์ เลิศอุดมวงศ์ 92. คุณ วิทิดา วัชรกุลเกษมสุข
12. คุณวิริยา ศรีวราคม 39. คุณวันวิสาข์ อธิกะมะ 66. คุณพงค์ฤทธิ์ สุวรรณกาศ 93. คุณเจริญพร ญาณาลี
13. คุณสุรัตน์ กลั่นประเสริฐ 40. คุณก่อพงศ์ วนาพันธพรกุล 67. คุณปุณภณ ประสงค์อุดม 94. คุณเอกลักษณ์ วชิรตรังสฤษดิ์
14. คุณขุนทอง สุขสบาย 41. คุณยงยุทธ ไชยธรรม 68. คุณปรเมศร์ พิรุฬห์รัชต์ 95. คุณอุดมวัลย์ อรุณฉาย
15. คุณสัญญา เสรีสุข 42. คุณเมธี บุญรอด 69. คุณชาญสิทธิ์ ขจายศรสิทธิ์ 96. คุณนัทธพงษ์ อนุสรณ์พานิช
16. คุณพัทธกานต์ รินชะ 43. คุณธเนศน์ เจริญวัฒนาสุข 70. คุณสมชาย วงศ์ษา 97. คุณตุรากร รังษิวงศ์
17. คุณอุษาวสันต์ อุดมรัตน์ 44. คุณภูริดา เลิศเชาวนกุล 71. คุณวิทวัส เพชรสงคราม  
18. คุณไมตรี จันเทมา 45. คุณปารนันท์ เขมะนุเชษฐ์ 72. คุณอนุชา อนันต์เบญจพล  
19. คุณกรินทร์ เศรษฐธนบดี 46. คุณธเนศน์ เจริญวัฒนาสุข 73. คุณภูเบศร์ บุณยเกศานนท์  
20. คุณนลิน นครวิลัย 47. คุณพิจิตรา อึ้งกาญจนากุล 74. คุณวราวุฒิ เพชรสงคราม  
21 คุณเฉลิมพล คล้ายสาริด 48. คุณนฤพนธ์ ศิริมาศรังษี 75. คุณศิริศักดิ์ ตรงกิจไพบูลย์  
22. คุณอาณัติ สุวรรณนิกรกุล 49. คุณวรเชษฐ์ พรหมสิรินิมิต 76. คุณนพดล เทพบุตร  
23. คุณชาติชาย ไชยโคตร 50. คุณจรรยวรรธน์ สิงห์เจริญ 77. คุณพุฒิพงศ์ พงษ์สาครสวัส  
24. คุณณภัทร อึ้งประภากร 51. คุณรุ่งทิพย์ เศวตนัย 78. คุณคนึง นพพรพิทักษ์  
25. คุณวิพล ศิริ 52. คุณสิทธิโชค นุริตานนท์ 79. คุณกฤษฎา ตรีเนตร  
26. คุณสุนันทา เอี่ยมสาอางค์ 53. คุณสมชาย สุจริตวณิชพงศ์ 80. คุณพักรบ กาญจนพรหม  
27. คุณวชิรพงศ์ เกษจินดาธนวัจน์ 54. คุณพนม นาคสังข์ 81. คุณทศพล โชติมโนธรรม  

 

ติดต่อขอรับรางวัลได้ที่
คุณชลพินิจ ชมภูกูล Innovation Center
ชั้น 27 อาคารทรู ทาวเวอร์
(02) 699-6698 / 083-800-9698

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หน่วยงาน Innovation Center
อาคารทรู ทาวเวอร์ ชั้น 27
โทร. 02-699-6698, 02-699-6368 ,083-800-9698

Email : Innovation_team@truecorp.co.th

เราเชื่อว่า “ผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ของทุกท่านจะเป็นแรงผลักดันให้ทรูก้าวสู่ความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมต่อไป "
Chonpinit_cho@truecorp.co.th

Scroll to Top