Call us : 02-699-6698, 02-699-6643 // Email us : innovation_team@truecorp.co.th

ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

ขอขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

ก่อนทำการขอขึ้นทะเบียน กรุณาค้าหาตาม Link ด้านล่างก่อนว่ามีคนจดแล้วหรือยัง


ข้อมูล ผู้ส่งผลงาน

ชื่อ-นามสกุล(ผู้ขอจดทะเบียน) : *


รหัสพนักงาน :


เบอร์โทรศัพท์ : *


E-mail : *


สถานที่ทำงานอาคาร :


ชั้น :ข้อมูล ผู้บังคับบัญชา

ชื่อ-นามสกุล (ผู้บังคับบัญชา) :


เบอร์โทรศัพท์ (ผู้บังคับบัญชา) :


E-mail (ผู้บังคับบัญชา) :


ข้อมูล ผลงาน


ชื่อผลงาน [ภาษาไทย] : *


ชื่อผลงาน [ภาษาอังกฤษ] : *


Keywork : *


ประเภทการขอขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา : *

         

ลักษณะของผลงานที่นำเสนอ : *

 
 
 

การเผยแพร่ข้อมูล : *

 
 

คำอธิบายผลงาน (ไม่เกิน 250 คำ) : *


ขั้นตอนในการพัฒนาผลงาน : *


ปัญหาที่เกิดขึ้นและวิธีทางแก้ไขในการพัฒนาผลงาน : *


ข้อดีหรือประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากผลงานที่องกรค์ได้รับ : *


รูปผลงาน (ถ้ามี) :

[ขนาดไฟล์ห้ามเกิน 5 Mb]


Scroll to Top